Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 
ogłasza nabór uczestników do projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne 
działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 
poddziałanie: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT
TYTUŁ PROJEKTU: Środowiskowy Interfejs PomocowyCelem głównym projektu jest wzrost jakości i dostępności zindywidualizowanych usług wspierających procesy dezinstytucjonalizacji osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych, samotnych, takich jak: sieci środowiskowe, usługi dziennej opieki, telepomoc. 

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych mieszkających na terenie powiatu wodzisławskiego, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej): dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 634,00 zł + 50% = 975,00 zł dla osoby w rodzinie – w wysokości 514,00 zł + 50% = 771,00 zł 

Kwalifikowani kandydaci na uczestników: 
- zależne osoby dorosłe o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- zależne osoby niepełnosprawne- w stopniu lekkim, z kolei osoby zależne przewlekle chore, 
- osoby niesamodzielne- mieszkające samotnie z niemożnością wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego - powyżej 65 roku życia.
*W przypadku wolnych miejsc przyjmowane będą osoby poza kryterium dochodowym w ww. kolejności. 

Kandydatów można zgłaszać do korzystania z następujących usług:
1. Usług telepomocy – uczestnicy z terenu powiatu wodzisławskiego.
Uczestnicy Projektu objęci systemem nieodpłatnej telepomocy będą mieć możliwość wezwania pomocy w chwili nagłego zagrożenia, powiadomienia bliskich gdzie się znajdują, gdy zgubią się albo nieświadomie porzucą bezpieczny dla siebie obszar, opiekunowie formalni będą mogli stale monitorować podopiecznego poprzez kontakt telefoniczny i elektroniczny z Centrum Operacyjnym obsługującym system.
lub
2. Zajęć w Punktach Dziennego Pobytu Środowiskowego (tzw. świetlice środowiskowe) –
Mieszkańcy: 
- Osiedla Karola i Orłowiec w Rydułtowach: pomieszczenia w budynku Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach, przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
- Dzielnicy Stare Miasto w Wodzisławiu Śląskim: pomieszczenia w Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Szkolnej 1,
- Osiedla Emma w Radlinie: pomieszczenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy ul. Orkana 23
Uczestnikami mogą być osoby niekorzystające w tym czasie z podobnych form wsparcia. Osoby te i ich otoczenie zostaną objęte również poradnictwem rodzinnym, opiekuńczym i prawnym w celu ułatwienia dostępu do wiedzy na temat pielęgnacji i rehabilitacji, sposobów radzenia sobie z obciążeniem psychicznym oraz ulg i uprawnień wynikających ze sprawowania opieki. 
Środowiskowe punkty opieki będą funkcjonowały w taki sposób, aby UP mogli decydować o rodzaju swojej aktywności, mogli spędzić czas aktywnie i zgodnie ze swoimi potrzebami, aby czuli się współodpowiedzialni za właściwe wykorzystanie czasu i miejsca pobytu.
albo
3. Korzystanie ze wsparcia udzielanego przez środowiskowe grupy wsparcia dla osób mieszkających na terenie jednego z trzech obszarów: Osiedla Karola i Orłowiec w Rydułtowach, Dzielnicy Stare Miasto w Wodzisławiu Śląskim, Osiedla Emma w Radlinie.
Z pomocy grup wsparcia i sieci środowiskowych będą mogły korzystać również osoby objęte telepomocą mieszkające na ww. obszarach.
Uczestnicy otrzymają pomoc członków środowiskowych grup wsparcia, pomoc w zakupach, umówienie wizyty u lekarza, wsparcie psychologiczne, prawne, informacje o korzystaniu z telepomocy, korzystanie z porad psychologa i prawnika. 

Kandydata zgłasza się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie poprzez złożenie formularza będącego załącznikiem do Regulaminu Rekrutacji - dostępnego do odbioru osobistego w kancelarii PCPR w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, pokój nr 11 i do pobrania na stronach internetowych gmin, Powiatu Wodzisławskiego, PCPR i Ośrodków Pomocy Społecznej.
Formularze zgłoszeniowe składać należy do dnia 27.12.2016 r. osobiście w sekretariacie PCPR w Wodzisławiu Śl. lub listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski (liczy się data wpływu do kancelarii) z dopiskiem na kopercie „Środowiskowy Interfejs Pomocowy”.
O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni listownie. Informacje szczegółowe udzielane są pod numerem telefonu: 32 4551430 wew.31 


Załącznik:
Regulamin rekrutacjiz załącznikami:
1/ Formularz dla kandydata do korzystania z Usług telepomocy
2/ Formularz dla kandydata do korzystania z Zajęć w Punktach Dziennego Pobytu Środowiskowego
3/ Formularz dla kandydata do korzystanie ze wsparcia udzielanego przez środowiskowe grupy wsparcia 
4/ Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji