logotyp

Projekt ”Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem”   realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne
działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs

Nr projektu: WND-RPSL.09.02.05-24-03HF/18-003

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest rozwój i wzrost dostępności do zintegrowanej usługi opiekuńczej świadczonej w miejscu zamieszkania wspartej systemem teleopieki oraz do usługi w formie dziennego domu pomocy. Projekt skierowany jest do 81 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (doświadczających wielokrotnego wykluczenia, niepełnosprawnych, niesamodzielnych) pozostających w domu oraz niekorzystających z form opieki stałej lub czasowej z terenu powiatu wodzisławskiego w okresie 01.04.2019r.–31.10.2021r.

OFEROWANE FORMY WSPARCIA

  1. organizacja i działanie zintegrowanego systemu pomocy środowiskowej wsparte systemem teleopieki dla 36 osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania,
  2. organizacja Dziennego Dom Pomocy docelowo dla 45 os.

Całkowita wartość projektu: 1 663 264,54

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 413 774,85 zł.

 

REGULAMIN

 

plakat