Od września 2018 roku Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie jako jedna z pięciu szkół Powiatu Wodzisławskiego realizuje projekt pt. „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” dofinansowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI –  Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2 – Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego. Wartości całego projektu to 1 870 646,76 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 590 049,75 zł.

W ramach zadania realizowanego przez Branżową Szkołę I stopnia w Radlinie, do tej pory objęto kilkoma formami wsparcia kilkudziesięciu uczniów kształcących się w kilku zawodach: mechanik monter maszyn i urządzeń, ślusarz, mechatronik, operator obrabiarek skrawających, sprzedawca, wędliniarz. Uczniowie mieli możliwość skorzystać z zajęć z doradcą zawodowym, uzyskać dodatkowe kwalifikacje zawodowe lub zrealizować płatną praktykę u pracodawców. Łącznie:

- 63 uczniów zostało objętych doradztwem edukacyjno zawodowym,

- 41 uczniów odbyło płatne praktyki zawodowe w dwóch firmach mających swoje siedziby w strefie gospodarczej miasta Rydułtowy: MICHAEL oraz Tech – Pol.

Celem praktyki zawodowej było zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy oraz poszerzenie i doskonalenie umiejętności zdobytych w trakcie nauki, przestrzeganie kultury osobistej i etyki zawodowej, kształtowanie postaw odpowiedzialności za powierzone zadania oraz współpracy w grupie.

Zrealizowano 69 różnego rodzaju specjalistycznych kursu zawodowych takich jak: spawania, operatora wózka widłowego, tokarza –frezera, SEP, obsługi kasy fiskalnej czy obsługi klienta.

W listopadzie 2020 roku podpisano stosowne umowy z dwiema firmami szkoleniowymi wybranymi w postępowaniu w ramach realizacji tzw. zasady konkurencyjności na przeprowadzenie ostatniej grupy kursów dla 17 uczniów chcących uzyskać kwalifikacje do spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) oraz dla 9 uczniów na kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wraz z bezpieczną wymianą butli

Łącznie z realizowanymi obecnie kursami do końca tego roku szkolnego zrealizowanych zostanie 95 specjalistycznych kursów zawodowych co przekroczy zaplanowane wskaźniki przewidziane w projekcie dla Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie.

Podsumowując cały projekt można stwierdzić że założone cele projektu czyli wyrównywanie szans edukacyjnych, wzrost świadomości i umiejętności oraz podniesienie kompetencji uczniów zostały w pełni realizowane.

 

spawanie6