EFS INPP

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: Przeprowadzenie specjalistycznych kursów dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie
 
Stosownie do postanowień art. 35 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019. poz. 869 z późn.zm.), Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2019. poz. 1843 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia specjalistycznych kursów zawodowych dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie w celu realizacji projektu "Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020(Oś Priorytetowa: XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.2 - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.2 – Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu
Zachodniego).